Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica za pedagošku godinu 2024./2025.

  Obavijesti         17.05.2024.

Na temelju članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Cvrčak Virovitica od 16. 5. 2024.g. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica dana 16. 5. 2024.g. objavljuje

 

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA ZA PEDAGOŠKU GODINU

2024./2025.

 

Pozivamo roditelje/skrbnike djece predškolske dobi koja do sada nisu bila uključena u program predškolskog odgoja da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić CVRČAK Virovitica.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA  ZA  UPIS

 

Upisi za 2024./2025. godinu provoditi će se zaprimanjem zahtjeva za upis sa pripadajućom natječajnom dokumentacijom kojeg će roditelji/skrbnici osobno dostaviti u tajništvo ili slati poštom od 20. svibnja 2024. do zaključno 29. svibnja 2024. godine na adresu: Dječji vrtić Cvrčak Virovitica, Pejačevićeva 1, 33000 Virovitica, s naznakom: „Upis djeteta u Vrtić“ i to za ostvarivanje redovnog cjelodnevnog programa u svim objektima Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica, za svu djecu s navršenom jednom godinom života do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu.

 

Dječji vrtić Cvrčak Virovitica sukladno svojim kapacitetima organizirati će redovite programe ranog i predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem ili boravištem na području grada Virovitice, te osigurati ostvarivanje prednosti pri upisu u redovite programe na način utvrđen Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odlukom osnivača i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Cvrčak Virovitica.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se na web stranici www.cvrcakvt.hr ili osobno u tajništvu.

 

Uz zahtjev za upis djeteta roditelji/skrbnici dužni  su priložiti:

 

 1. presliku rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
 2. presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta
 3. preslik osobnih iskaznica oba roditelja (obostran)
 4. potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu
 5. preslik knjižice cijepljenja
 6. dokumentaciju kojom dokazuju ostvarivanje prednosti prema prioritetima iz čl. 7.

   Pravilnika o upisu:

 

 • za dijete koje do 1. travnja tekuće kalendarske godine navršava četiri godine života: rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
 • za dijete oba zaposlena roditelja: elektroničke zapise (e-radne knjižice) ili potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za roditelja zaposlenog u inozemstvu službeni prijevod odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu – ne starije od 30 dana od prvog dana početka roka za podnošenje zahtjeva za upis
 • za dijete samohranog roditelja: dokaz o samohranosti: rodni list djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku roditelja
 • za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili dokaz da je razvrgnuta izvanbračna zajednica ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dokaz da je u tijeku razvod braka i sl.)
 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji: rješenje odnosno potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade: rješenje o pravu na doplatak za djecu ili rješenje nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 • za dijete osobe s invaliditetom upisane u Registar osoba s invaliditetom: potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom
 • za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja te svu drugu relevantnu dokumentaciju o zdravstvenom statusu djeteta.

 

Kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić, utvrđeni su Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica kojemu je osnivač Grad Virovitica, a primjenjuju se sukladno metodologiji bodovanja na način određen člankom 7. Pravilnika o upisu.

Prednost pri upisu u redoviti program Dječjeg vrtića imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Nakon upisa djece koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života, ako Dječji vrtić ne može upisati svu prijavljenu djecu, djeca se upisuju sukladno prednostima utvrđenim i taksativno navedenim u članku 3. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica kojemu je osnivač Grad Virovitica („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ broj:5/23) na način da prednost pri upisu ostvaruju metodologijom bodovanja prema sljedećim kriterijima prednosti:

 

KRITERIJ PREDNOSTI

 

BROJ BODOVA

Djeca s prebivalištem ili boravištem na području Grada Virovitice

30

Djeca oba zaposlena roditelja

10

Djeca samohranih roditelja

10

Djeca jednoroditeljskih obitelji

10

Djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima

7

Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

6

 

Djeca iz obitelji s troje ili više djece

5

Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

4

Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

3

Djeca roditelja invalida Domovinskog rata

2

                                                                      

Zbroj bodova ostvarenih prema pojedinačnim kriterijima iz članka 7. Pravilnika o upisu predstavlja ukupan broj bodova za upis djeteta.

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po programima i dobnim skupinama ostvaruje dijete s ostvarenim većim brojem bodova.

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, redoslijed prednosti pri upisu utvrđuje se prema kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

 

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Rezultati upisa djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Cvrčak  Virovitica do najkasnije 30. lipnja 2024. godine.

 Roditelj/skrbnik nezadovoljan Odlukom o upisu može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

 

            III. SKLAPANJE  UGOVORA

 

Ugovori će se sklapati prema određenom rasporedu tijekom mjeseca kolovoza (raspored sklapanja Ugovora objaviti će se na web stranici Vrtića). O datumu početka korištenja usluga Dječjeg vrtića roditelji/skrbnici također će biti obaviješteni putem web stranice Vrtića www.cvrcakvt.hr.                                                                                                                                                       

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće